Yabin Studio

Performance

Yabin Studio CN


Yabin Wang

World

World

Choreography: Yabin Wang

What is it like to live a dancer’s life? What does it mean for a dancer to be on stage? For many dancers dance is also a medium of communication. Dancers create movements out of their inner self. They reveal their inner world on stage - with all their emotions, experiences and hopes. For many long-time dancers, performing on stage is like a bridge between their inner, spiritual world and the outside world.

Artistic Crew / Team:
DANCERS Yabin Wang, Xu Yiming, Peng Ying, Liu Qiqi, Li Shuai, Yang Mingdi, Wei Xuan, Pang Guanyu, Gao Yang, Fan Xiaoyun | RERHEARSAL DIRECTOR Xu Yiming| DRAMATURGY Yabin Wang | MUSIC Szymon Brzoska | STAGE DESIGN Lin Yanhua | LIGHT Yin Jiayu | COSTUMES JNBY Li Kun | SOUND Dan Xiaolin | TECHNICAL DIRECTION Jing Wei | Project Coordinator Dong Shujun | ARTISTIC COLLABORATORS Yin Fang, Elizabeth Roxas | PRODUCTION Yabin Stuio

Funders and Supporters:
Chinese Dancers Association